Декларация за поверителност на bg.techinfus.com

Тази политика за поверителност (наричана по-долу "Политиката") установява правилата за използване на лична информация, получена от потребители на сайта (наричани по-долу "Потребители") от администрацията на сайта bg.techinfus.com (наричана по-нататък Администрацията).

Тази Декларация за поверителност важи за всички потребители на Сайта. Всички термини и определения, които се съдържат в текста на Политиката, се тълкуват в съответствие с действащото законодателство на Руската федерация (по-специално Федералния закон "За лични данни"). Потребителите изрично се съгласяват с обработката на личните им данни, както е описано в тази Политика. Използването на Сайта означава безусловно приемане на Политиката от страна на Потребителя и определените условия за обработка на информацията. Потребителят няма да използва Сайта, ако Потребителят не е съгласен с условията на Правилата.

1. Лична информация на потребителите, която се обработва от администрацията

1.1.Сайтът събира, осъществява достъп и използва за целите, определени от Политиката, личните данни на потребителите, техническата и друга информация, свързана с потребителите.

1.2. Техническата информация не е лична информация. Администрацията използва "бисквитки", които ви позволяват да идентифицирате потребителя. "Бисквитките" са текстови файлове на разположение на Компанията за обработка на информация за дейността на Потребителя, включително информация за кои страници посетителят посети и за времето, което Потребителят е похарчил на страницата. Потребителят може да деактивира използването на "бисквитки" в настройките на браузъра.

1.3. Също така, техническа информация се отнася до информация, която автоматично се прехвърля на Дружеството по време на използването на сайта посредством софтуер, инсталиран на устройството на потребителя.

1.4. Чрез личните данни на Потребителя се разбира информацията, която Потребителят предоставя на Компанията при попълване на заявление на Уебсайта и последващо използване на Сайта Изисква се да се предоставя информация на Дружеството се отбелязва по специален начин.Друга информация се предоставя от Потребителя по негова преценка.

1.5. Администрацията може също така да обработва данни, които са публично достъпни в областта на личните данни или подлежат на публикуване или задължително разкриване в съответствие със закона.

1.6. Администрацията не проверява точността на предоставената от Потребителя лична информация и не е в състояние да прецени нейния капацитет. Компанията обаче приема, че Потребителят предоставя точна и достатъчна лична информация за себе си и актуализира тази информация.

2. Цел на обработката на лична информация на Потребителите

2.1. Основната цел на дружеството при събирането на лични данни е предоставянето на информация и консултантски услуги на потребителите. Потребителите са съгласни, че администрацията може да използва личните си данни и за:

 • Идентифициране на страната в рамките на предоставяните услуги;
 • Предоставяне на услуги и поддръжка на клиенти по искане на потребителите;
 • Подобряването на качеството на услугите, лесната употреба, разработването и развитието на сайта,отстраняване на технически проблеми или проблеми със сигурността;
 • Анализ за разширяване и подобряване на услугите, съдържанието и рекламните услуги;
 • Информиране на потребителите за услуги, целеви маркетинг, услуги за актуализиране и промоционални оферти въз основа на предпочитанията за информация на потребителите;
 • Насочване на рекламни материали; да изпращат отделни маркетингови съобщения чрез електронна поща, обаждания и SMS;
 • Провеждане на статистически и други изследвания въз основа на анонимни данни;

2.2. Администрацията използва безлична техническа информация за целите, посочени в точка 2.1.

3. Условия и методи за обработка на личната информация на потребителите и прехвърлянето им на трети страни

3.1. Потребителят се съгласява с обработката на личните си данни чрез изпращане на заявление (всяка писмена молба, съдържаща данни за контакт).

3.2. Обработка на личните данни на Потребителя означава събиране, записване, организиране, акумулиране, съхраняване, актуализиране (актуализиране, промяна), извличане, използване, предаване (разпространяване, предоставяне, достъп), деперсонализиране, блокиране, изтриване и изтриване на личните данни на Потребителя.

3.3.По отношение на личната информация на Потребителя се запазва поверителността му, освен в случаите, когато Потребителят доброволно предостави информация за себе си за общ достъп до неограничен кръг лица.

3.4. Администрацията има право да прехвърли личната информация на Потребителя на трети страни в следните случаи:

 • Потребителят даде съгласието си за такива действия;
 • Прехвърлянето е необходимо за Потребителя да използва конкретна услуга на Сайта или за изпълнение на конкретен договор или споразумение с Потребителя;
 • Прехвърляне на упълномощените органи на държавната власт на Руската федерация въз основа и по начин, установен от законодателството на Руската федерация;
 • За да се гарантира възможността за защита на правата и законните интереси на Дружеството или на трети лица в случаите, когато Потребителят нарушава условията на договори и споразумения с Дружеството, тази Политика или документи, съдържащи условията за използване на конкретни услуги;
 • В резултат на обработката на личната информация на Потребителя чрез анонимизирането му са получени безлични статистически данни, прехвърлени на трета страна за изследвания,изпълнение или предоставяне на услуги от името на Дружеството.

4. Мерки, използвани за защита на личната информация на Потребителя

Администрацията предприема необходимите и достатъчни правни, организационни и технически мерки за защита на личната информация на Потребителя от неправомерен или случайно достъп, унищожаване, промяна, блокиране, копиране, разпространение, както и от други незаконни действия на трети лица.

5. Разрешаване на спорове

Потребителят и администрацията ще се опитат да разрешат всички спорове и разногласия помежду си чрез преговори. Ако е невъзможно да се разрешат спорове и разногласия чрез преговори, те ще бъдат решени по начина, предписан от действащото законодателство на Руската федерация, съгласно нормите на руското законодателство.

6. Допълнителни условия

Политиката за поверителност може да бъде променяна от администрацията по всяко време без специално известие и съгласие на Потребителя. Новото издание на споразумението влиза в сила от момента на публикуването му на уебсайта.

fr | en | de | es | pt | it | tr | bg | el | ar | th | vi | ko | hi | nl | ms | ro | sv

видеокамера

Домашно кино

Музикален център